Antistatická obuv

Antistatická pracovní obuv

- obuv označená A nebo S1 až S7 a nebo O1 až O3 na štítu jazyku obuvi, platí pro všechny normy

Antistatická obuv se musí používat tehdy, když je nutné snížit elektrostatický náboj odvedením elektrických nábojů tak, aby se zabránilo nebezpečí vznícení, např. hořlavých látek a výparů jiskrami, a pokud nelze zcela vyloučit nebezpečí úrazu elektrickým proudem ze zařízení síťového napěti na pracovišti. 
Antistatická obuv vytváří odpor mezi chodidlem a zemí, podle okolností však nemusí poskytovat úplnou ochranu. 
Antistatická obuv není vhodná pro práce na elektrických zařízeních vodicích napětí. Je však třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže poskytnout dodatečnou ochranu proti úrazu elektrickým proudem v důsledku statického výboje, protože pouze vytváří odpor mezi podlahou a nohou. Pokud nelze zcela vyloučit riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku statického výboje, je třeba učinit další opatření pro zabránění tomuto riziku. Taková opatření a níže uvedené dodatečné kontroly musí být součástí běžného programu prevence úrazu na pracovišti.
Antistatická obuv neposkytuje ochrana před úrazem elektrickým proudem ze střídavého a stejnosměrného napětí. Pokud existuje riziko vystavení střídavému nebo stejnosměrnému napětí, je nutné použít elektricky izolující obuv jako ochranu před vážným zraněním.
Elektrický odpor antistatické obuvi se může výrazně změnit v důsledku ohýbání, nečistot nebo vlhkosti. Tato obuv nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno při nošení ve vlhkých podmínkách.
Obuv třídy S1 nebo O1 může při delším nošení absorbovat vlhkost a ve vlhkých a mokrých podmínkách se stát vodivou. 
Obuv třídy S2,S3 nebo O2,O3 je odolná vůči vlhkým a mokrým podmínkám a měla by se používat tam, kde existuje riziko vystavení těmto podmínkám.
V oblastech, kde se nosí antistatická obuv, musí být zemní odpor takový, aby nebyla narušena ochranná funkce obuvi. Doporučuje se používat antistatické ponožky.
Proto je nutné zajistit, aby kombinace obuvi, nositele a jejich prostředí byla schopna plnit předem stanovenou funkci odvádění elektrostatických nábojů a poskytovat určitou ochranu pro celou dobu životnosti. Uživateli se proto doporučuje provést na místě test elektrostatického odporu a tento pak provádět pravidelně a v krátkých intervalech.

Pokud se obuv dodává s vyjímatelnou vložkou, byly všechny testy provedeny s vloženou vložkou. Proto se smí obuv používat pouze s vloženou vložkou. Vložka se smí vyměnit pouze za srovnatelnou vložku od původního výrobce obuvi, která je certifikovaná pro danou obuv. 
Pokud nebude obuv dodána s vyjímatelnou vložkou, byly všechny testy provedeny bez vložené vložky. Proto může použitím vyjímatelné vložky negativně ovlivnit ochranné vlastnosti obuvi. 
Jakákoliv změna oproti stavu při dodání obuvi může vést ke zrušení typového schválení.

Prohlášení o shodě EU (certifikace obuvi) je vždy uvedena na štítku (zpravidla se nachází na jazyku) obuvi.