Reklamační řád

tento reklamační řád byl stanoven dle platných zákonů a vztahuje se zboží zakoupené u společnosti BS Work spol. s r.o.

 

Právo na reklamaci

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu zboží, ke které došlo v průběhu záruční doby opotřebením, nesprávným používáním nebo zásahem.

Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti zboží, který vznikly v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnosti materiálu nebo nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby, a to:

 • roztržená pata obuvi v důsledku zouvání přes patu
 • rozříznutá podešev v důsledku poškození o ostrý předmět
 • prošlapaná podešev v důsledku intenzivního nošení
 • mechanicky roztržená obuv/oděv apod. o ostrý předmět
 • roztržená poutka v důsledku nepřiměřeného fyzikálně-mechanického působení
 • poškození v důsledku potřísnění či naleptání chemikáliemi, lepidly apod.
 • poškození v důsledku nevhodného používání a údržby (dle platného návodu k použití)
 • vnější mechanické poškození - oděrky, poškrábání
 • životnost obuvi z důvodu intenzivního používání (viz. péče o obuv)

Jiná poškození, než výše uvedené posoudí výrobce v reklamačním řízení:

 • rozlepení spodní části nebo svršku obuvi
 • prasklá podešev, která není proříznutá
 • popraskání švů, k němuž nedošlo silou
 • popraskání svrchního materiálu v místě opakovaného pohybu
 • olupování povrchové úpravy, jež nevzniklo nevhodným používáním
 • roztržení bez vlastního zavinění
 • nesprávné uložení bezpečnostní tužinky v obuvi
 • jiné

Záruční doba a životnost jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním používání může být životnost obuvi kratší než poskytovaná záruka.

Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží úplné a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.

Lhůta pro uplatnění reklamace

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady zboží ve smyslu ustanovení § 2165 občanského zákoníku v době 24 měsíců od převzetí. Lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží spotřebitelem jako kupujícím. 
Tuto však nelze využít v souvislosti s opotřebením zboží, které je způsobené jeho obvyklým užíváním. 
Spotřebitel může uplatnit svá práv dle § 2169 občanského zákoníku.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající poskytuje podnikateli záruku za jakost zboží v délce 12-ti měsíců ve smyslu § 2113 občanského zákoníku. 
Záruční doba běží od odevzdání/dodání zboží podnikateli. 

Termín nákupu prokazuje kupující prodejním dokladem. 
Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od doby zjištění vady.
Pokud se reklamace vyřídí opravou, doba opravy se do záruční doby nepočítá.
Je-li reklamace vyřízena výměnou za nové zboží, běží nová záruční doba ode dne dodání nového zboží.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, v souladu s ustanovením § 2107 občanského zákoníku má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci na náklady prodávajícího.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. 
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, v souladu s ustanovením § 2103 občanského zákoníku má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 
To neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Za neodstranitelné se považují takové vady, které nelze řádně a ve sjednaném termínu odstranit a jejímž odstraněním by utrpěl vzhled, kvalita
a funkce zboží. Stejná práva má kupující i v případě, že se stejná závada vyskytne potřetí nebo se vyskytnou současně tři různé závady, díky nimž není možné zboží řádně užívat.

Poskytování slev

Při vyřizování reklamace formou slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni opotřebení a možnosti dalšího užívání. 
O slevě rozhodne prodávající po dohodě s kupujícím.

Vyřízení reklamace

O reklamaci může být rozhodnuto dvojím způsobem.
Prodávající zcela nebo částečně reklamaci vyhoví nebo reklamaci zamítne.
Zamítne ji tehdy, pokud je neoprávněna. Nejedná-li se o vadu nebo je v rozporu s kupní smlouvu.

Prodávající se povinen vydat potvrzení o době převzetí a dokončení opravy - tzv. reklamační list.

O reklamacích rozhoduje výrobce, jemuž je reklamované zboží zasíláno k posouzení.

 

 

Reklamované zboží zasílejte spolu s vyplněným Reklamační list na adresu:

BS Work spol. s r.o.
Mošnov 415
742 51 Mošnov
e-mail: obchod@bswork.cz

 

Nabízíme Vám možnost zaslání zboží zpět "ZDARMA" prostřednictvím služby Zásilkovny.

 

Jak poslat zboží zpět přes Zásilkovnu. 

 • zboží zabalte a do zásilky přidejte Reklamační list
     V případě, že jej nemůžete vytisknout, zašlete nám jej vyplněný na e-mail a na zásilky prosím jen napište viditelně číslo objednávky nebo číslo daňového dokladu, abychom mohli zásilku identifikovat.
 • zásilku podejte na kteroukoliv pobočku Zásilkovny. Odkaz na pobočky Zásilkovny naleznete zde nebo na stánkách www.zasilkovna.cz
 • obsluze Zásilkovny nahlaste kód: 90434162 a jméno
 • obsluha Zásilkovny nalepí na zásilku štítek a zboží je odesláno k nám. Doručení zboží k nám trvá cca 3 pracovní dny.
 • jakmile zásilku obdržíme, budeme Vás informovat e-mailem.

 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: obchod@bswork.cz nebo tel: 776 008 180.
Také můžete využít on-line chatu, pokud je právě aktivní.