Reklamační řád

Tento reklamační řád stanovuje Vaše a naše práva a povinnosti dle platných zákonů a vztahuje se zboží zakoupené u společnosti BS Work spol. s r.o.

Právo na reklamaci

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, máte jakožto kupující právo tuto vadu vytknout.

Reklamovat nelze zboží:

 • u kterého uplynula lhůta k vytknutí vady;
 • které bylo vyrobeno řádně podle nesprávných podkladů, které jste nám dodali;
 • které je opotřebené obvyklým užíváním;
 • které má vadu, kterou jste sami způsobili nebo o které jste věděli;
 • které jste nesprávně užívali, byť jsme Vám zaslali ke zboží návod.

Reklamovat rovněž nemůžete změny vlastnosti zboží, které vznikly v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnosti materiálu nebo nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a údržby, a to:

 • roztržená pata obuvi v důsledku zouvání přes patu;
 • rozříznutá podešev v důsledku poškození o ostrý předmět;
 • prošlapaná podešev v důsledku intenzivního nošení;
 • mechanicky roztržená obuv/oděv apod. o ostrý předmět;
 • roztržená poutka v důsledku nepřiměřeného fyzikálně-mechanického působení;
 • poškození v důsledku potřísnění či naleptání chemikáliemi, lepidly apod.;
 • poškození v důsledku nevhodného používání a údržby (dle platného návodu k použití);
 • vnější mechanické poškození – oděrky, poškrábání;
 • životnost obuvi z důvodu intenzivního používání (viz. péče o obuv);

Jiná poškození, než výše uvedená, posoudí výrobce v reklamačním řízení:

 • rozlepení spodní části nebo svršku obuvi;
 • prasklá podešev, která není proříznutá;
 • popraskání švů, k němuž nedošlo silou;
 • popraskání svrchního materiálu v místě opakovaného pohybu;
 • olupování povrchové úpravy, jež nevzniklo nevhodným používáním;
 • roztržení bez vlastního zavinění;
 • nesprávné uložení bezpečnostní tužinky v obuvi;
 • jiné.

Odpovědnost za vady a životnost zboží jsou různé pojmy. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako doba trvání odpovědnosti za vady. Při intenzivním používání může být životnost obuvi kratší, než je odpovědnost za vady.

Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží úplné a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.

Jaká máte práva jako spotřebitel?

Lhůta pro uplatnění reklamace

 • Pokud jste spotřebitel, máte právo reklamovat zboží v době 2 let od převzetí. Lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží spotřebitelem jako kupujícím. 
 • Reklamace včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při uplatnění reklamace Vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy byla reklamace Vámi uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje. 
 • Termín nákupu prokazuje kupující prodejním dokladem. 
  Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu od doby zjištění vady.
  Pokud se reklamace vyřídí opravou, doba opravy se do záruční doby nepočítá.
  Je-li reklamace vyřízena výměnou za nové zboží, běží nová záruční doba ode dne dodání nového zboží.

Co můžete požadovat?

Pokud má zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:

 • dodání nové věci bez vady; nebo
 • opravu věci,

ledaže je pro nás zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy:

 • pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám tím nezpůsobili značné obtíže;
 • když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
 • pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
 • když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Odstoupit od smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.

Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), vytkněte vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte, pokud jste spotřebitel, platit dosud neuhrazenou cenu nebo její část.

Jaká máte práva jako podnikatel?

Právo z vadného plnění máte v případě, že věc byla vadná při přechodu nebezpečí škody na Vás, byť se projevila až později.

Vadu nám musíte oznámit bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Vyřízení reklamace

 • K uplatnění práv z vadného plnění můžete užít Reklamační list
 • Reklamaci jsme povinni vyřešit, včetně odstranění vady a informování o vyřízení reklamace, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. To neplatí, pokud jste podnikatel.
 • O reklamaci může být rozhodnuto dvojím způsobem. Prodávající zcela nebo částečně reklamaci vyhoví, nebo reklamaci zamítne. Zamítne ji tehdy, pokud je neoprávněna.
 • Při uplatnění reklamace Vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy byla reklamace Vámi uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje.
 • O reklamacích rozhoduje výrobce, jemuž je reklamované zboží zasíláno k posouzení.
 •  Po vyřízení reklamace Vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.
 • Reklamované zboží zasílejte (případně spolu s vyplněným formulářem) na adresu:

  BS Work spol. s r.o.
  Mošnov 415
  742 51 Mošnov
  e-mail: obchod@bswork.cz

 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: obchod@bswork.cz nebo tel: +420 776 008 180.
Také můžete využít on-line chatu, pokud je právě aktivní.