Obchodní podmínky

 

internetového obchodu
www.bswork.cz

I. Základní ustanovení


1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti BS Work spol. s r.o. - provozovatel internetového obchodu, se sídlem Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava, provozovnou Mošnov 415, 742 51 Mošnov, identifikační číslo: 27858481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31971 („prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese: www.bswork.cz („webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní obchodu“). 
Některá ustanovení obchodních podmínek se vztahují pouze na spotřebitele.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Podmínky i kupní smlouva se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů(„občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („zákon o ochraně spotřebitele“), pokud je kupující spotřebitelem). Pokud vztah založený kupní smlouvou (včetně podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

1.6. Kupující může prodávajícího kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

BS Work spol. s r.o.
Mošnov 415
742 51 Mošnov
Telefon: +420 776 008 180
E-mail: obchod@bswork.cz

II. Informace

2.1. Informace o nakupovaném zboží jsou dostupné u každého jednotlivého zboží. Informace o zboží uváděné prodávajícím jsou především informativního charakteru, prodávající není povinen s kupujícím ohledně tohoto zboží kupní smlouvu uzavřít.

2.2. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené ceně (např. zboží, které prodávající prodává na webových stránkách za méně než 10 % ceny obvyklé), není prodávající povinen zboží s takto zjevně chybně uvedenou cenou dodat a v případě, že již byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva s takto chybnou cenou, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.4. Informace o způsobech platby přijímaných prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce: https://www.bswork.cz/doprava-a-platba/. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma příplatku za platbu na dobírku ve výši uvedené na webové stránce uvedené v tomto článku.

2.5. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Může však docházet k barevným odchylkám z důvodu individuálního nastavení monitoru. 

III. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží („uživatelský účet“). Kupující může také provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Uzavření kupní smlouvy (objednání zboží)

4.1. Pro uzavření kupní smlouvy je potřeba, aby kupující v internetovém obchodu prodávajícího vytvořil objednávku. Tu je možné vytvořit následujícím způsobem:

a) Po výběru zboží v internetovém obchodě prodávajícího, kde jsou uvedeny zákonné informace o nakupovaném zboží, označí kupující příslušné zboží, o které má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“.

b) Informace o ceně zboží, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby budou uvedeny v procesu tvorby objednávky, kde si bude kupující volit způsob a cenu dopravy a způsob platby. Celková cena bude uvedena ve shrnutí před odesláním objednávky dle zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.

c) Kupující v procesu objednávky uvedené své identifikační a kontaktní údaje. Objednávku je možné do jejího dokončení měnit, doplňovat a kontrolovat. Po provedení kontroly, potvrzení seznámení se a souhlasu těmito obchodními podmínkami je možné prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ objednávku dokončit.

4.2. Kupující se dokončením objednávky prostřednictvím závazného potvrzení objednávky zboží výslovně zavazuje k zaplacení zboží.

4.3. Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty v co nejkratší době poté, kdy bude prodávajícímu doručena. Přílohou tohoto potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

4.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

4.5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím, a to telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8. Je-li potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží, způsob a dobu jeho užívání, prodávající poskytne kupujícímu návod ke zboží elektronicky nebo spolu se zbožím. Tento návod je kupující, který je spotřebitel, povinen prostudovat před prvním použitím.

4.9. Pokud je kupující spotřebitelem, a nebylo mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, prodávající doručí zboží do 30 dnů od uzavření smlouvy, jinak má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4.10. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží bude poškozeno, nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na webových stránkách výslovně uvedena delší dodací doba. Prodávající je oprávněn dodat zboží později z důvodů na straně třetí strany (např. dopravce), o takové situaci informuje kupujícího e-mailem.

V. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Mošnov 415, 742 51 Mošnov;
 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • v hotovosti nebo platební kartou na dobírku ve výdejně zásilek;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 131-400160257/0100 vedený u Komerční banka a.s. („účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictví platebního systému Comgate.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, ledaže se jedná o zboží, které je upraveno přímo na míru kupujícímu („zboží na míru“), u něhož prodávající může vyžadovat od kupujícího zálohu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Jakékoliv akční nabídky platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou prodávajícím.

5.8. Je-li v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právnímu předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávají je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím v tištěné podobě nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení celkové ceny zboží. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

5.10. V případě prodlení kupujícího s jakoukoliv platbou nebo její části vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do dne zaplacení včetně. Pokud je kupující spotřebitel, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty pouze tehdy, pokud si kupující objednal zboží na míru.

5.11. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody.

5.12. V případě koupě zboží na míru je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zálohovou fakturu v hodnotě 100 % z celkové ceny, kterou kupujícímu zašle před zahájením práce na výrobě zboží na míru.

5.13. Prodávající může u kupujících, kteří jsou jeho stávajícími zákazníky, v potvrzení individuálně rozhodnout, že není potřeba hradit zálohu nebo že se doba splatnosti může prodloužit.

5.14. Kupující je povinen zaplatit cenu za zboží na míru (fakturu) řádně a včas v návaznosti na splatnost faktury. Neuhradí-li kupující vystavenou fakturu v době splatnosti, může prodávající pozastavit práci na výrobě zboží na míru či jeho dodání.

VI. Přeprava a dodání zboží 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Kupující se kupní smlouvou zavazuje zboží řádně převzít. V případě prodlení kupujícího s převzetím zásilky objednaného zboží nebo nedostatečným poskytnutím součinnosti je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody vč. vícenákladů, které mu tím vzniknou. V momentě vzniku prodlení kupujícího s převzetím zboží přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Pokud je kupující podnikatel, náklady jsou paušálně stanoveny částkou ve výši 10 Kč denně, nejvýše však 300 Kč na měsíc. Prodávající je také oprávněn kupujícího v případě nepřevzetí zboží zařadit na seznam nespolehlivých kupujících a v případě dalšího nákupu bude kupující povinen zaplatit předem bezhotovostně na účet prodávajícího.

6.3. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně elektronickou poštou upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6.4. Kupujícímu, který je spotřebitel, se doporučuje při převzetí zásilky zkontrolovat její stav. Pokud došlo k poškození zásilky nebo jiné zjevné vadě, může zásilku odmítnout převzít, nebo sepsat s přepravcem protokol o doručení zásilky s výhradou. Kupujícímu se doporučuje o takovém poškození informovat prodávajícího, pokud je to možné, a poškození zdokumentovat. Pokud je kupující podnikatel, je povinen zásilku zkontrolovat a případné poškození zásilky nahlásit do 1 pracovního dne.

6.5. V případě, že dodané zboží neodpovídá objednávce, oznámí to kupující, který není spotřebitel, prodávajícímu (lze i elektronicky) vč. zaslání fotografií dokládajících vadu, a zašle mu do 7 dnů od oznámení podle domluvy kompletní a nepoškozené zboží zpět. Pokud nebude zboží vráceno v této lhůtě nebo bude vráceno poškozené, prodávající ho nemusí převzít, nebo může požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % u ceny vráceného zboží.

6.6. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), je prodávající oprávněn prodloužit termín dodání zboží o dobu trvání vyšší moci, přičemž neodpovídá za případnou vzniklou škodu kupujícímu z důvodu pozdního dodání zboží. To nevylučuje právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od Smlouvy v odstavci 7.3.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Pokud je kupující podnikatel, může odstoupit od smlouvy, dokud není zboží prodávajícím předáno k přepravě.

7.2. Tento článek, kromě odstavce 7.1. se vztahuje na kupující, kteří jsou spotřebiteli a uzavřeli s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tedy např. prostřednictvím internetu).

7.3. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 7.4. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba:

 • převezme zboží, nebo
 • poslední kus zboží (je-li v rámci jedné objednávky dodáváno více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně), nebo
 • převezme první dodávku pravidelně nebo opakovaně dodávaného zboží, to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.


          Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

7.4. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

 • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (zboží na míru);
 • zboží, které je speciálně dodáno na objednávku a není v naší standardní nabídce (např. nadstandardní šíře obuvi)
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil;
 • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový program v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

7.5. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

7.6. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný ke stažení na webové adrese: https://www.bswork.cz/odstoupeni-od-smlouvy/.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i vtom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být vráceno prodávajícím (ne na dobírku) kompletní, nenošené a čisté, nejlépe v původním obalu.

7.8. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající, není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.9. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

7.10. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z V případě, že bylo kupujícímu zboží dodáno prodávajícím zdarma, pak kupující nemá nárok na náhradu poštovného.

7.11. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající v tomto případě může vrátit kupujícímu částku poníženou o částku, kterou musel vynaložit na to, aby zboží uvedl do původního stavu tak, aby mohl zboží prodat dalším zákazníkům.

7.12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VIII. Práva a povinnosti z vadného plnění

8.1. Prodávající odpovídá za to, že nemá zboží při převzetí kupujícím vady, což znamená, že:

odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
8.2. Dále prodávající odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:

 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající poskytl před uzavřením kupní smlouvy.


Za poslední uvedené čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

8.3. Kupujícímu, který je spotřebitel, náleží práva z vadného plnění po dobu dvou let od převzetí. Pokud kupující, který je spotřebitel, vytkne prodávajícímu vadu v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.4. Kupující má nárok na bezplatné odstranění vady podle svého požadavku

 • buď opravou, nebo
 • dodání nové věci bez vad,

          ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, což prodávající posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a zda může být druhým způsobem odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

8.5. Prodávající může odmítnout vadu odstranit (opravou, nebo dodáním nové věci), je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V takovém případě, pokud kupující vadu vytkl oprávněně, má kupující právo odstoupit od smlouvy, nebo pokud vada není významná, právo požadovat slevu z kupní ceny.

8.6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy i v těchto případech:

 • když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
 • pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
 • když je prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

8.7. Při koupi použité věci může prodávající zkrátit lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění až na jeden rok od převzetí. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

8.8. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Práva z vadného plnění kupujícímu tudíž rovněž nenáleží, pokud je u zboží nebo na zboží uvedena kratší životnost, než je lhůta k uplatnění práv z vadného plnění, protože se jedná o opotřebení věci obvyklým užíváním (např. u zboží , které má životnost 12 měsíců, není možné uplatnit práva z vadného plnění kvůli opotřebení ve lhůtě do dvou let od převzetí zboží, ale pouze do 12 měsíců od převzetí).

8.9. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitel, také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, který byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada na stala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

8.10. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a zároveň, že vedle ujednaných aktualizací budou kupujícímu poskytovány aktualizace, a bude na jejich dostupnost upozorněn po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba delší dvou let, po celou tuto dobu, a/nebo po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově. To neplatí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Neprovedl-li kující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v této době, pak se má za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

8.11. Pokud je kupující podnikatelem, právo z vadného plnění má v případě, že byla věc vadná při přechodu nebezpečí škody na věci, byť se vada projevila až později. Kupující je povinen vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží a dostatečné péči zjistit.

IX. Vyřízení reklamace

9.1. Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis), je Prodávající povinen od kupujícího, který je spotřebitel, přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i ve svém sídle.

9.2. Reklamační formulář je dostupný na webové adrese: https://www.bswork.cz/reklamacni-rad/. Do reklamačního formuláře nebo průvodního dopisu k uplatňované reklamaci kupující uvede:

 • kontaktní údaje;
 • popis závady;
 • požadavek na způsob vyřízení reklamace.

9.3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

9.4. Prodávající vydá kupujícímu, který je spotřebitel, při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9.5. Pokud je kupující spotřebitel, prodávající reklamaci vyřídí, včetně odstranění vady a informování o výsledku reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě, že prodávající reklamaci v uvedené lhůtě nevyřídí včetně vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace, má kupující po uplynutí této lhůty právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.6. Pokud je kupující podnikatel, prodávající vyřídí reklamaci co nejdříve, lhůta však může přesáhnout 30 dnů.

9.7. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9.8. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

9.9. Doba uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující v případě oprávněné reklamace zboží užívat.

9.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu, který je spotřebitel, náhrada účelně vynaložených nákladů. O proplacení nákladů musí kupující, který je spotřebitel, požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak nemusí být prodávajícím přiznány. Kupující, který je podnikatel, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace nemá.

X. Ochrana osobních údajů

10.1. Správce osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce:

Společnost: BS Work spol. s r.o.

Sídlo: Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava

IČ: 27858481

DIČ: CZ27858481

Telefon: +420 776 008 180

E-mail: obchod@bswork.cz

Kontaktní adresa: BS Work spol. s r.o., Mošnov 415, 742 51 Mošnov

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

10.2. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případné řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní adresa, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo.

10.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

10.4. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:

 • Smluvnímu dopravci, kterého si kující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo;
 • Provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem spárce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno pop každém nákupu v internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníků spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: služby.heureka.cz/napoveda/podmínky-a-dulezite-dokumenty/. Pro zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán. 
 • Provozovateli portálu Zbozi.cz, kterým je Seznam.cz, a.s., za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem ze strany zákazníka. Právním základě pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Zbozi.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníků spokojenosti e smyslu Podmínek dostupných zde: https://napoveda.zbozi.cz/vzor-dohody-o-zpracovani-osobnic-udaju/. Proti zasílání e-mailových dotazníků může kupující vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.
 • Vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné jímky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

10.5. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

10.6. Kupující bere na vědomí, že spárce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, které se týkají (to znamená, že pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje následující údaje: jméno, příjmení a adresu.

10.7. V případě, že je prodávající plátce DPH, kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje následující údaje: jméno, příjmení a adresu.

10.8. Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článek 18 GDPR;
 • na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování údajů dle článku 21 GDPR.

10.9. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15-ti dnů od obdržení žádosti.

10.10. Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů, také bezplatnou druhou kopií, pokud o ní kupující požádá.

10.11. V případě pochybností o zpracování osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

10.12. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

11.1. Kupující souhlasí ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/22004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasílám obchodní sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

XII. Řešení sporů

12.1. Pokud je kupující spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se může obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz,web: coi.cz). Řešení se zahájí jen na návrh kupujícího, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s prodávajícím. Návrh může kupující podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo poprvé.

12.2. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: europa.eu/consumers/odr/. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

12.3. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: obchod@bswork.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. K podnikání je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléhá též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Tyto podmínky a jejich znění může prodávající měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najde kupující na webových stránkách. Změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek (změna podmínek nebude mít vliv na už uskutečněné nákupy).

13.3. Pokud s novým zněním podmínek kupující nesouhlasí, může smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud kupující nevyužije své právo smlouvu vypovědět, nové znění podmínek bude považováno jako odsouhlasené.

13.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

13.5. Veškerou písemnou korespondenci si kupující s prodávajícím můžou doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

13.6. Kupní smlouva včetně podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě bez možnosti přístupu kupujícího.

13.7. Přílohou těchto podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 31.12.2023.

BS Work spol. s r.o.
Sídlo: Záhumení 2034/103, 708 00 Ostrava
Provozovna: Mošnov 415, 742 51
IČ: 27858481
DIČ: CZ27858481
ID datové schránky: wxfm6qq
e-mail: obchod@bswork.cz
tel: +420 776 008 180