Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti  BS Work spol. s r.o.

I. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti
BS Work spol. s r.o., se sídlem Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava, provozovnou Mošnov 415, 742 51 Mošnov, identifikační číslo: 27858481, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31971 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: bswork.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

1.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písem. n) Občanského zákoníku.II. Informace


2.1. Informace o nakupovaném zboží jsou dostupné u každého jednotlivého zboží. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2.2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

2.3.Informace o způsobech platby přijímaných prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce: https://www.bswork.cz/doprava-a-platba/. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma příplatku za platbu na dobírku
ve výši 36,- Kč s DPH.

2.4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

2.6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

2.7. Pokud prodávající poskytuje přístup k hodnocení prodávaného zboží provedenému jinými kupujícími, pak zajišťuje a kontroluje autenticitu takových recenzí tím, že propojuje hodnocení kupujících s konkrétními objednávkami, čímž je schopen ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného kupujícího. O konkrétním způsobu ověření recenzí bude prodávající informovat kupujícího na svých webových stránkách internetového obchodu.

2.8. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. Může však docházet k barevným odchylkám z důvodu individuálního nastavení monitoru.

 

III. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může také provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Uzavření kupní smlouvy (objednání zboží)
 

4.1. Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

4.2.Pro uzavření smlouvy je potřeba, aby kupující v internetovém obchodu prodávajícího vytvořil objednávku. Tu je možné vytvořit následujícím způsobem:
Po výběru zboží v internetovém obchodě prodávajícího, kde jsou uvedeny zákonné informace o nakupovaném zboží, označí kupující příslušné zboží, o které má zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“). Informace o ceně zboží, ceně a způsobu dopravy a způsobu platby budou uvedeny v procesu tvorby objednávky, kde si bude kupující volit způsob a cenu dopravy a způsob platby. Celková cena bude uvedena ve shrnutí před odesláním objednávky dle zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.
Kupující v procesu objednávky uvedené své identifikační a kontaktní údaje.
Objednávku je možné do jejího dokončení měnit, doplňovat a kontrolovat. Po provedení kontroly, potvrzení seznámení se a souhlasu těmito obchodními podmínkami je možné prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinnosti platby“ objednávku dokončit.

4.3. Kupující se dokončením objednávky prostřednictvím závazného potvrzení objednávky zboží výslovně zavazuje k zaplacení zboží.

4.4. Objednávku prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty v co nejkratší době poté, kdy bude prodávajícímu doručena. Přílohou tohoto potvrzení objednávky bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

4.5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

4.6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.9. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží.

4.10. Je-li potřebné s ohledem na povahu prodávaného zboží, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. V takovém případě prodávající poskytne kupujícímu návod ke zboží na trvalém nosiči dat. Návod v listinné podobě poskytne prodávající kupujícímu, pokud o to kupující požádá a není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy či vlastnosti prodávaného zboží nepřiměřené.

4.11. Prodávající odešle kupujícímu kompletní zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5-ti dnů od potvrzení objednávky, a to tak, aby zboží dodal kupujícímu nejpozději do 30-ti dnů, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Je-li u zboží uvedena jiná dodací lhůta, souhlasí kupující dokončením objednávky s touto dodací lhůtou. V případě platby předem bude zboží odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího.

4.12. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

4.13. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 2%. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

 

V. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Mošnov 415, 742 51 Mošnov

- v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- v hotovosti nebo platební kartou na dobírku ve výdejně zásilek

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 131-400160257/0100 vedený u Komerční banka a.s.
  (dále jen „účet prodávajícího“)

- bezhotovostně prostřednictví platebního systému Comgate

- bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému Comgate

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právnímu předpisy, vstaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávají je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávajíc kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím v tištěné podobě nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení celkové ceny zboží. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.


VI. Přeprava a dodání zboží 

6.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakované nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.7. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně elektronickou poštou upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

VII. Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
- zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám
- zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil
- zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový program v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil
- Na dodávku zboží vyrobené podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 30-ti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží nebo od převzetí poledního kusu zboží (je-li v rámci jedné objednávky dodáváno více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně), položky nebo části dodávky zboží (je-li zboží z několika položek nebo částí), nebo první dodávky pravidelně nebo opakovaně dodávaného zboží, to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

7.3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

7.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 30-ti dnů.

7.5. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je dostupný ke stažení na webové adrese: https://www.bswork.cz/odstoupeni-od-smlouvy/. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by mělo být vráceno prodávajícím (ne na dobírku) kompletní, nenošené a čisté, nejlépe v původním obalu.

7.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem pokud s tím kupující bude souhlasit a nevniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.8. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím.

7.9. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. V případě, že bylo kupujícímu zboží dodáno prodávajícím zdarma, pak kupující nemá nárok na náhradu poštovného.

7.10. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávají oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.11. V případě, kdy má kupující v souladu s ustavením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.

7.12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VIII. Práva a povinnosti z vadného plnění

8.1. Pokud má zboží při převzetí nedostatky ( např. neodpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, není vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, není dodáno s ujednaným příslušenstvím, pokyny k použití včetně návodu k montáž nebo instalaci; není vhodné k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu množstvím, jakostí, živostností, funkčností, kompatibilitou a bezpečností, které může kupující rozumně očekávat a to i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; není kompletní, tj. není dodáno s příslušenstvím včetně obalu, návodu k montáži či jiných pokynů, které mohl kupující rozumně očekávat nebo jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

8.2. Odpovědnost za vady zboží uvedené v § 161 odst. 2 občanského zákoníků se nepoužije, pokud prodávající kupujícího pře uzavřením smlouvy zvlášť upozorni, že se některé vlastnosti liší a kupující s tím při uzavření smlouvy výslovně souhlasil.

8.3. Kupující může u prodávajícího vytknout vadu v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady nevylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující má nárok na bezplatné odstranění vady podle svého požadavku buď opravou, nebo dodání nové věci bez vad, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a zda může být druhým způsobem odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

8.4. Prodávající může odmítnou vadu odstranit (opravou, nebo dodáním nové věci), je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. V takovém případě, pokud kupující vadu vytkl oprávněně, má kupující právo požadovat slevu z kupní ceny, nebo pokud vada není významná, právo od smlouvy odstoupit.

8.5. Při koupi použité věci může prodávající zkrátit lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění až na jeden rok od převzetí.

8.6. Během jednoho roku od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.7. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci jejím obvyklým užíváním.

8.8. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady zboží odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

8.9. Prodávající odpovídá za vady v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží ne připojeném návodu.

8.10. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, který byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada na stala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

8.11. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a zároveň, že vedle ujednaných aktualizací budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle § 2161 občanského zákoníku (jakost při převzetí), a bude na jejich dostupnost upozorněn po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba delší dvou let, po celou tuto dobu, a/nebo po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově. To neplatí pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Neprovedl-li kující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v této době, pak se má za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

8.12. Projeví-lise vada opakovaně nebo je-li vada podstatná, může kupující uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Další důvody pro uplatnění práva na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy jsou uvedeny v čl. 9 Obchodních podmínek – Vyřízení reklamace.

8.13. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nad rámec odpovědnosti za vady při převzetí zboží rovněž i smluvní záruku v délce trvání nejméně 24 měsíců.

8.14. V případě smluvní záruky prodávající vydá kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě dle § 2174a obchodního zákoníku.

8.15. Zaručí-li se prodávající, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující se záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záuční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu věci.

IX. Vyřízení reklamace

9.1. Kupující by měl uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující uvede při uplatnění reklamace své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Reklamační formulář je dostupný na webové adrese: https://www.bswork.cz/reklamacni-rad/.

9.2. V případě, že má prodávající provozovnu, pak zajistí v provozovně po celou provozní dobu přítomnost pracovníka pověřeného vyřizováním reklamací.

9.3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

9.4. Prodávající vydá kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9.5. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který pokud kupující věc koupil. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí a kupující informuje o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že prodávající reklamaci v uvedené lhůtě nevyřídí včetně vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace, má kupující po uplynutí této lhůty právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.6. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

9.7. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci a/nebo i neodstraní dle § 2170 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, a/nebo jej z prohlášení prodávajícího či okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

9.8. Doba uplatnění práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující v případě oprávněné reklamace zboží užívat.

9.9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

9.10. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

X. Ochrana osobních údajů

10.1 Správce osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce:

Společnost: BS Work spol. s r.o.

Sídlo: Záhumenní 2034/103, 708 00 Ostrava

IČ: 27858481

DIČ: CZ27858481

Telefon: +420 776 008 180

E-mail: obchod@bswork.cz

Kontaktní adresa: BS Work spol. s r.o., Mošnov 415, 742 51 Mošnov

10.2. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případné řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní adresa, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo.

10.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

10.4. Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům/správcům:

a) Smluvnímu dopravci, kterého si kující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo;

b) Provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem spárce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno pop každém nákupu v internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníků spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde: služby.heureka.cz/napoveda/podmínky-a-dulezite-dokumenty/. Pro zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán. 

c) Provozovateli portálu Zbozi.cz, kterým je Seznam.cz, a.s., za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem ze strany zákazníka. Právním základme pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Zbozi.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníků spokojenosti e smyslu Podmínek dostupných zde: https://napoveda.zbozi.cz/vzor-dohody-o-zpracovani-osobnic-udaju/. Proti zasílání e-mailových dotazníků může kupující vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

d) Vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné jímky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

10.3. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

10.4. Kupující bere na vědomí, že spárce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, které se týkají (to znamená, že pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2026). Faktura obsahuje následující údaje: jméno, příjmení a adresu.

10.5. V případě, že je prodávající plátce DPH, kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje následující údaje: jméno, příjmení a adresu.

10.5. Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článek 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování údajů dle článku 21 GDPR.

10.6. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15-ti dnů od obdržení žádosti.

10.7. Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů, také bezplatnou druhou kopií, pokud o ní kupující požádá.

10.8. V případě pochybností o zpracování osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

10.9. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

11.1. Kupující souhlasí ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/22004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasílám obchodní sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

XII. Řešení sporů

12.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

12.2. Kupující má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách coi.cz

12.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.4. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

12.6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce vasestiznosti.cz.

12.7. Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle zákona rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým Českou obchodní inspekci či na soud.

12.8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčení a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

12.9. Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

12.10. Dozor nad dodržováním povinnosti podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 624/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

12.11. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: obchod@bswork.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme a elektronickou adresu kupujícího.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/20122 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

13.2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

13.3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

13.4. Kupní smlouvy včetně podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě bez možnosti přístupu kupujícího Nicméně veškeré písemnosti, u nichž je zákonem vyžadována textová podoba, obdrží kupující e-mailem, kdy bud mít zajištěn trvalý přístup k nezměněným písemnostem. Doporučujeme tyto písemnosti, zejména objednávku a obchodní podmínky uložit pro pozdější použití.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 5.1.2023

 

BS Work spol. s r.o.

Sídlo: Záhumení 2034/103, 708 00 Ostrava

Provozovna: Mošnov 415, 742 51

IČ: 27858481

DIČ: CZ27858481

ID datové schránky: wxfm6qq

e-mail: obchod@bswork.cz

tel: +420 776 008 180