Chemické rukavice

Ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím musí splňovat požadavky evropské normy EN ISO 374-1:2016

 

Tabulka testovaných chemikálií

Indetifikační písmeno

Testovaná chemikálie

Č.CAS

Třída

A  Metanol  67-56-1  Primární alkohol
B  Aceton  67-64-1  Keton
C  Acetonitril  75-05-8  Nitril
D  Dichlorometan  75-09-2  Chlorovaný uhlovodík
E  Sulfid uhličitý  75-15-0  Organické sloučeniny obsahující síru
F  Toluen  108-88-3  Aromatický uhlovodík
G  Dietylamin  109-89-7  Amin
H  Tetrahydrofuran  109-99-9  Heterocyklické sloučeniny a sloučeniny etéru
I  Etylacetát  141-78-6  Estery
J  n-heptan  142-82-5  Alifatické uhlovodíky
K  Hydroxid sodný 40%  1310-73-2  Anorganické zásady
L  Kyselina sírová 96%  7664-93-9  Anorganické kyseliny, oxidační
M  Kyselina dusičná 65%  7697-37-2  Anorganické kyseliny, oxidační
N  Kyselina octová 99%  64-19-7  Organické kyseliny
O  Čpavková voda 25%  1336-21-6  Organické zásady
P  Peroxid vodíku 30%  7722-84-1  Peroxid
S  Kyselina fluorovodíková 40%  7664-39-3  Anorganické kyseliny
T  Formaldehyd 37%  50-00-0  Aldehyd

 

Odolnost propustnosti typu A: 
při min. 6 testovaných chemikálií po dobu vždy min. 30 minut

Odolnost propustnosti typu B:
při min. 3 testovaných chemikálií po dobu vždy min. 30 minut

Odolnost propustnosti typu C:
při min. 1 testované chemikálii po dobu vždy min. 10 minut